سامانه استخدامی

فرصت های شغلی موجود


در ذیل فرصت های شغلی موجود که امکان ثبت نام در آنها میباشد را مشاهده میکنید، دقت کنید که برای ثبت نام در شغل حتما شرایط اختصاصی آنرا داشته باشید در غیراینصورت درخواست شما توسط کارشناس مربوطه رد میشود.

اگر فرصت شغلی مورد نظر خود را پیدا نمیکنید بدین معنی است که ظرفیت شغل موجود تکمیل شده است و ثبت نامی جدیدی پذیرفته نمیشود.

جهت ثبت درخواست شغلی باید در سایت ثبت نام کنید، حتما قبل از هرکاری راهنمای سیستم را با دقت بخوانید.

پرستار - فراخوان دو

جنسیت مورد نیاز: مرد / زن

شرایط اختصاصی شغل: 

۱- داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با پرستاری از دانشگاه های مورد تائید وزارت.

۲- داشتن گواهی پایان طرح.

۳- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

مهندس بهداشت حرفه ای - فراخوان یک

جنسیت مورد نیاز: زن

شرایط اختصاصی شغل: 

۱- حداقل سه سال سابقه کار مرتبط در زمینه بهداشت حرفه ای

۲- سن بین ۲۵ تا ۳۲ سال

کادر اداری - فراخوان دو

جنسیت مورد نیاز: زن

شرایط اختصاصی شغل: 

۱- داشتن حداقل دو سال سابقه در کادر درمانی.

تنظیفات - فراخوان یک

جنسیت مورد نیاز: زن

شرایط اختصاصی شغل: 

۱- داشتن حداقل دو سال سابقه مرتبط با شغل.

۲- سن متقاضی میبایست حداکثر ۳۵ سال باشد.

ماما - فراخوان یک

جنسیت مورد نیاز: زن

شرایط اختصاصی شغل: 

۱- داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با مامایی از دانشگاه های مورد تائید وزارت.

۲- سابقه فعالیت در طرح پزشک خانواده.

نگهبان - فراخوان یک

جنسیت مورد نیاز: مرد

شرایط اختصاصی شغل: 

۱- داشتن حداقل دو سال سابقه مرتبط با شغل.

۲- سن متقاضی میبایست حداقل ۲۲ سال و حداکثر ۳۲ سال باشد.

۳- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم.

۴- آشنا به امور تاسیسات

حسابدار - فراخوان دو

جنسیت مورد نیاز: زن

شرایط اختصاصی شغل: 

۱- داشتن حداقل سه سال سابقه مرتبط با شغل حسابداری.

۲- داشتن مدرک تحصیلی مرتبط. (حسابداری)

۳- توانایی انجام عملیات های دارایی، بیمه پرسنل، معاملات فصلی و اظهارنامه سالیانه

۴- نوشت دفتر